Останні матеріали сайту

Нормативно-правові акти з питань оздоровлення та відпочинку дітей, діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Нормативно-правові акти з питань оздоровлення та відпочинку дітей, діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

 

  1. Про оздоровлення та відпочинок дітей: Закон України від 04.09.2008 № 375-VI.
  2. Про охорону дитинства: Закон України від26.04.2001 № 2402-ІІІ
  3. Про позашкільну освіту: Закон України від 22.06.2000 № 1841-ІІІ.
  4. Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія»: Закон України від 03.02.2009 № 906–V.
  5. Про Загальнодержавну програму “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року: Закон України від 05.03.2009 № 1065-VI 

    Детальніше: Нормативно-правові акти з питань оздоровлення та відпочинку дітей, діяльності дитячих закладів...

Загальні положення системи пенсійного забезпечення

Система пенсійного забезпечення в Україні складається з трьох рівнів:

Перший рівень - солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, що базується на засадах солідарності й субсидування та здійснення виплати пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду на умовах та в порядку, передбачених Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

 Другий рівень - накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, що базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фонді та здійснення фінансування витрат на оплату договорів страхування довічних пенсій і одноразових виплат на умовах та в порядку, передбачених Законом.

Введення другого рівня дозволить:

• урізноманітнити джерела одержання пенсії та забезпечити прийнятний її рівень;

• посилити залежність розміру пенсії від трудового вкладу особи;

• успадковувати кошти, обліковані на накопичувальному пенсійному рахунку, родичам померлої застрахованої особи;

• створити потужне джерело інвестиційних ресурсів для зростання національної економіки.

 Третій рівень - система недержавного пенсійного забезпечення, що базується на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх об’єднань у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання громадянами пенсійних виплат на умовах та в порядку, передбачених законодавством про недержавне пенсійне забезпечення.

Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється:

- пенсійними фондами шляхом укладення пенсійних контрактів між адміністраторами пенсійних фондів та вкладниками таких фондів.

- страховими організаціями шляхом укладення договорів страхування довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду.

- банківськими установами шляхом укладення договорів про відкриття пенсійних депозитних рахунків для накопичення пенсійних заощаджень.

Перший та другий рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Другий та третій рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять систему накопичувального пенсійного забезпечення.

 Пенсійна система доповнюється системою пільг, компенсацій, гарантій, програмою житлових субсидій та іншими видами державної соціальної допомоги громадянам похилого віку, інвалідам, сім’ям з дітьми тощо.

 

Доступ до публічної інформації

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації працює над забезпеченням рівного доступу всіх до інформації, спираючись при цьому  на європейські стандарти відкритості і прозорості. Важливим кроком на цьому шляху стало підписання Президентом України Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічною інформацією є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, яка була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим законом.

 

Право на доступ до публічної інформації гарантується:

1) обов'язком розпорядників інформації надавати і оприлюднювати інформацію, окрім випадків передбачених законом;

2) визначенням розпорядником інформації спеціальних структурних підрозділів або посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою він володіє;

3) максимальним спрощенням процедури подання запиту і отримання інформації;

4) доступом до засідань колегіальних суб'єктів владних повноважень, крім випадків, передбачених законодавством;

5) здійсненням парламентського, громадського та державного контролю за дотриманням прав на доступ до публічної інформації;

6) юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.

 

Основні принципи забезпечення доступу до публічної інформації

1) прозорість та відкритість діяльності суб'єктів владних повноважень;

2) вільне отримання та поширення інформації, крім обмежень, встановлених законом;

3) рівноправність, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

 

Надання публічної інформації управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

 

Запит від на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

3) підпис і дату.

 

Звернення для жителів

Шановні відвідувачі сайту!    

     Сьогодні, коли в Українському суспільстві стрімко розвивається складна соціально – економічна та соціально – політична ситуація, котра є причиною виникнення, загострення та поглиблення цілої низки негативних явищ у житті простих громадян, існує загроза соціальній безпеці всього суспільства.

     За подібних обставин особистість почувається особливо незахищеною – виникає недовіра до держави, влади, комерційних структур, роботодавців. З іншого боку, на тлі погіршення соціально – економічної ситуації в суспільстві в цілому та на рівні кожної сім’ї зокрема , у людей виникає постійна тривога за благополуччя, майбутнє, зникає впевненість у завтрашньому дні, що в свою чергу породжує та поглиблює психологічні проблеми особистості, а це призводить до підвищення агресивності, конфліктності, зниження толерантності, розвитку стресових станів на рівні конкретної особистості, груп .

      І одними  з перших , хто стикається з усіма накопиченими проблемами людей є соціальні працівники, котрі в силу своїх посадових обов’язків виступають посередником між державою та громадянином.

       Спеціалісти управління соціального захисту населення  сприяють участі клієнта у процесі надання соціальних послуг. Соціальний працівник надає допомогу кожному, хто звертається до нього за захистом , підтримкою, порадою, без будь – якої дискримінації на підставі статі, віку, віросповідання, мови, політичних поглядів, сексуальної орієнтації. Норми етичної поведінки із соціальної роботи є основою їхньої професійної діяльності згідно із загальнолюдськими цінностями та етичними принципами соціальної роботи.

       Ми намагаємося зрозуміти кожного клієнта, з’ясувати всі чинники щодо виниклої проблеми, проінформувати оптимальні види професійної діяльності або соціальної послуги. Допомагати всім клієнтам рівною мірою, брати на себе відповідальність за свої дії.

    У кожного – клієнта і спеціаліста різні характери, потреби і запити. Одні вдячні за найменше – відвідування. Інші – за постійну увагу і турботу. Бувають і ті , хто залишився чимось незадоволеним, а то й ображеним. Але працівники намагаються досягти рівноваги, задовольнити потреби кожного.

     В управлінні є інформаційний стенд, де можна ознайомитись з нормативними документами, що роз’яснюють порядок призначення різних видів державної соціальної допомоги, отримати консультацію у спеціалістів управління . Діє телефон “гарячої” лінії за номером 2 – 00 – 81.

 


Додаткова інформація