ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                   Розпорядження голови     Долинської районної

державної адміністрації 

06   травня   2015 №  137-р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію по вирішенню спірних питань щодо призначення

різних видів державної соціальної допомоги

 1. Комісія по вирішенню спірних питань щодо призначення різних видів державної соціальної допомоги (далі - комісія), утворена відповідно до пункту 9 частини першої статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", постанов Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива",                 від 09 січня 2003 року № 117 "Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги", від 24 лютого 2003 року № 250 "Про Порядок  призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям" та від 28 лютого 2015 року № 106 "Про удосконалення порядку надання житлових субсидій".

 

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами і дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади, обласної і районної державних адміністрацій, а також цим Положенням.

 3. Основними завданнями комісії є:

           реалізація соціальної політики у сфері соціального захисту населення району;

        розгляд матеріалів про призначення (не призначення) субсидії, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, пільг за фактичним місцем проживання;

        узгодження спірних питань та дотримання виконання законодавства з питань призначення різних видів державної соціальної допомоги;

        попередження конфліктних ситуацій.

 4. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

 одержувати від підприємств, установ і організацій, незалежно від форми їх власності, інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

заслуховувати на своїх засіданнях інформацію про обстеження матеріально-побутових умов заявника;

залучати до обстеження матеріально-побутових умов заявника членів комісії.

 5. Підставою для розгляду матеріалів на засіданні комісії є письмова заява громадянина на ім'я голови комісії і повний пакет документів, необхідний для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, пільг за фактичним місцем проживання та заяви на призначення субсидії.

 6. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів комісії.

Голова комісії, заступник голови та склад комісії призначаються розпорядженням голови районної державної адміністрації.

 7. Голова комісії здійснює керівництво діяльністю комісії та визначає порядок її роботи, головує на її засіданнях. У разі відсутності голови його обов'язки виконує заступник голови.

 8. Основною організаційною формою роботи комісії є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на місяць.

Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше двох третин її складу.

 9. Рішення комісії приймаються відкритим голосуванням більшістю присутніх на засіданні членів комісії. У випадку рівної кількості голосів, голос голови комісії є вирішальним.

Рішення комісії оформлюється протоколом і підписується головою та секретарем комісії. У разі незгоди з прийнятим рішенням, кожен член комісії має право долучити до матеріалів справи свої письмові заперечення чи зауваження.

 10. Рішення комісії, прийняті у межах її компетенції, є обов'язковими для виконання та особисто доводяться до заявника.

 11. Організаційне забезпечення діяльності комісії, підготовка матеріалів до її засідань здійснюються секретарем комісії, відповідно до його повноважень. В разі відсутності секретаря, його обов’язки виконує, за дорученням голови комісії, інший її член. 

 12. На підставі обстеження матеріально-побутових умов заявника комісія вправі прийняти рішення про надання, як виняток:

 а) субсидій, виходячи з умов, що утворилися у заявника в разі коли:

непрацездатні особи, які проживають самі і мають понаднормову площу житла;

особові рахунки відкриті на іншу особу;

під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства  державним соціальним інспектором з'ясовано, що будь-хто із складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (осіб, які фактично проживають), яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, має додаткові джерела для існування, не зазначені у  декларації про доходи та майно (здає у найм (оренду) житлове приміщення (будинок) або його частину; працює без оформлення трудових відносин у встановленому порядку; отримує дохід від утримання худоби, птиці, інших тварин, дохід від народних промислів, використання наявної сільськогосподарської техніки, вантажної машини, мікроавтобуса тощо);

будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (осіб, які фактично проживають), яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії (призначенням субсидії без звернення) здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу   (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатив послуги з будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного засобу  (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) зв'язку, крім  житлово-комунальних  послуг у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами та медичних послуг, пов'язаних із забезпеченням життєдіяльності,  на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. гривень;

наявні документи, що підтверджують тимчасову відсутність осіб з числа зареєстрованих, зокрема, довідок, що підтверджують місце перебування особи в іншій адміністративно-територіальній одиниці у зв'язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим  відрядженням, відбуванням покарання, довідок про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні (будинку) за наявності засобів обліку обсягів споживання комунальних послуг;

індивідуальні забудовники, будинки яких не введені в експлуатацію, але вони оплачують одержувані житлово-комунальні послуги.

 б) державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям за наявності наступних умов:

у складі сім'ї є інвалід;

у малозабезпеченій багатодітній сім'ї виховується троє і більше дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

неможливості отримання будь-яких джерел для існування, пов’язаної з тривалою хворобою одного та (або) кількох членів сім'ї;

У разі якщо:

працездатні члени малозабезпеченої сім'ї не працюють, не перебувають на військовій службі, не навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги;

з’ясовано, що малозабезпечена сім'я має додаткові джерела для існування, а також якщо протягом 12 місяців здійснила витрати, які перевищують 10-ти кратну величину прожиткового мінімуму для сім'ї;

у власності чи володінні малозабезпеченої сім'ї є друга квартира чи більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму);

у власності чи володінні малозабезпеченої сім'ї є земельна ділянка площею понад 0,6 га.

 13. Всі інші випадки щодо призначення різних видів державної соціальної допомоги, які не входять до переліку повноважень комісії, вирішуються управлінням соціального захисту населення районної державної адміністрації відповідно до чинного законодавства.

____________________________________

Додаткова інформація